نویسنده = سلطانی پور، محمد امین
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر تراکم اولیه ذخیره سازی بر رشد جلبک های قرمز Gracilariopsis persica و Gracilaria corticata بعنوان پتانسیل آبزی پروری دریایی در خلیج فارس

دوره 13، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 11-20

اسماعیل کرمی؛ میرمسعود سجادی؛ محمد امین سلطانی پور؛ عبدالرسول دریایی


2. تاثیر تراکم اولیه ذخیره سازی بر رشد جلبک های قرمز Gracilariopsispersica و Gracilariacorticata بعنوان پتانسیل آبزی پروری دریایی در خلیج فارس

دوره 12، شماره 1، بهار 1392، صفحه 80-90

اسماعیل کرمی؛ میرمسعود سجادی؛ محمد امین سلطانی پور؛ عبدالرسول دریایی