نویسنده = ارچنگی، بیتا
1. مقایسه میزان تجمع زیستی فلزات سنگین ماهی بیاح (Liza abu) و شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) رودخانه بهمنشیر در فصول تابستان و زمستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1395

آزیتا کوشافر؛ احمد سواری؛ نسرین سخایی؛ بیتا ارچنگی؛ فاطمه کریمی اورگانی