نویسنده = خوش خلق، مجیدرضا
1. اثر سدیم بنتونیت بر رشد، بقاء وترکیبات شیمیائی بدن فیل ماهی جوانHusohuso

دوره 12، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 100-111

حمید علاف نویریان؛ مجیدرضا خوش خلق؛ فرزاد ستوهیان