نویسنده = دردی زاده بصیرآباد، احمد
1. بررسی انرژی امواج در بندر امیرآباد دریای خزر با استفاده از نتایج مدل SWAN

دوره 13، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 71-80

احمد دردی زاده بصیرآباد؛ وحید چگینی؛ مهدی محمد مهدیزاده؛ بهاره کامران زاد