نویسنده = خانجانی، محمد حسین
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر دما و فتوپریود بر میزان تولید و خصوصیات مرفومتریک آنتن منشعب آب شیرین Ceriodaphnia quadrangula (O. F. Muller, 1785)

دوره 12، شماره 1، بهار 1392، صفحه 67-76

محمد حسین خانجانی؛ امیدوار فرهادیان؛ یزدان کیوانی؛ عیسی ابراهیمی