نویسنده = زارعی، ماندانا
1. جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری های همراه با اسفنج Pachychalina sp با پتانسیل تصفیه زیستی نفت خام

دوره 17، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 22-35

خانمناز عبادی؛ ماندانا زارعی؛ علی محمد صنعتی