نویسنده = آندون پطروسیانس، هستی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل دریایی موثر بر توزیع جنگل های حرا با کاربرد رگرسیون منطقی مطالعه نمونه: استان هرمزگان

دوره 16، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 18-28

10.22113/jmst.2016.14760

هستی آندون پطروسیانس؛ افشین دانه کار؛ سهراب اشرفی؛ آرام پویا مهر