نویسنده = شعبانی، محمدجواد
تعداد مقالات: 1
1. تخمین توده زنده و تراکم میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus) در آبهای استان بوشهر، خلیج فارس

دوره 11، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 32-45

غلام مرادی؛ نصیر نیامیمندی؛ محمدجواد شعبانی