نویسنده = خالدی، هدی
1. بررسی تنوع ژنتیکی درختان حرا در سواحل استان هرمزگان با استفاده از روش مولکولی RAPD

دوره 13، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 81-90

ایمان قنواتی؛ حسین ذوالقرنین؛ هدی خالدی