نویسنده = صراحی نوبر، منا
1. تعیین ژن‌های خانه‌دار مناسب برای مطالعه تغییر بیان ژن‌ها به روش Real- Time PCR در گیاه حرا (Avicennia marina) تحت تیمار نفتی

دوره 17، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 58-69

بابک مرادی؛ حسن زارع مایوان؛ منا صراحی نوبر؛ مهری سیدهشترودی