نویسنده = خوشرو، غزاله
1. بررسی پاسخ های رفتاری بچه لاک پشت های عقابی در مواجهه با اختلالات نور مصنوعی در سواحل جزیره کیش

دوره 14، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 57-64

انسیه نیکوبذل راد؛ افشین دانه کار؛ غزاله خوشرو