نویسنده = احمدیان، اسلام
1. معرفی پروتکل استاندارد غنی‌سازی ناپلی Artemia urmiana با روغن کلزا

دوره 13، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 61-70

سروه قادرپور؛ ناصر آق؛ فرزانه نوری؛ اسلام احمدیان