نویسنده = دوست شناس، بابک
تعداد مقالات: 1
1. الگوی پراکنش و فراوانی زمانی و مکانی ستاره شکننده (Macrophiothrix cheneyi : Ophiuroidea ) در سواحل خلیج چابهار

دوره 16، شماره 1، بهار 1396، صفحه 46-55

10.22113/jmst.2017.14167

متین خالقی؛ علیرضا صفاهیه؛ احمد سواری؛ بابک دوست شناس؛ فریدون عوفی