نویسنده = زراعتگر، حمید
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل ورود اریب گوه به آب و مطالعه پارامتری توزیع فشار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1396

سید کاظم ساداتی؛ حمید زراعتگر


2. اندازه گیری تجربی ضرائب هیدرودینامیکی مانور شناور معیار اسو ازاکا در حوضچه کشش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1396

علی اصغر مقدس آهنگری؛ حمید زراعتگر؛ سید خلیل شریعتی