نویسنده = مرادی، علی
تعداد مقالات: 1
1. مدل ارزیابی سوانح دریایی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتب دلفی فازی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 51-61

10.22113/jmst.2014.6848

علی مرادی؛ اکبر اعتباریان؛ علیرضا شیروانی؛ ایرج سلطانی