نویسنده = سلطانی، ایرج
تعداد مقالات: 1
1. مدل ارزیابی سوانح دریایی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتب دلفی فازی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 51-61

علی مرادی؛ اکبر اعتباریان؛ علیرضا شیروانی؛ ایرج سلطانی