نویسنده = سینایی، محمود
1. توﺳﻌﻪ زﯾﺴﺖ ﺑﻮمﻫﺎی ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش زﯾﺴﺖﺳﺎزهﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ (بیوراک) جهت کاشت مرجان در خلیج چابهار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1397

محمود سینایی؛ مهدی بلوکی