نویسنده = جباریان امیری، بهمن
تعداد مقالات: 1
1. تعیین حساسیت زیست محیطی نوار ساحلی استان هرمزگان از دیدگاه زمین ریخت شناسی

دوره 16، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 78-92

مریم یعقوب زاده؛ افشین دانه کار؛ بهمن جباریان امیری؛ سهراب اشرفی