نویسنده = بهمن‌زادگان جهرمی، علیرضا
1. اثر خط ساحلی بر الگوی جریان جزرومدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1397

مهدیه امامی؛ مریم سیوف جهرمی؛ علیرضا بهمن‌زادگان جهرمی