نویسنده = جوانمردی، محبوبه
تعداد مقالات: 1
1. ترسیم و رتبه بندی سلسله مراتب نیازهای کارکنان اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

دوره 15، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 33-55

سیدجعفر سجادی پارسا؛ محبوبه جوانمردی؛ حمیدرضا تهمک