نویسنده = شیامی زاده، معصومه
1. مطالعه اجتماعات سخت پوستان پلانکتونیک(پاروپایان، کلادوسرا) مصب رودخانه اروند با استفاده از میکروسکوپ الکترونی SEMSEM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1397

نسرین سخایی؛ معصومه شیامی زاده؛ بابک دوست شناس؛ احمد سواری؛ سید محمد باقر نبوی