نویسنده = دریایی، عبدالرسول
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر تراکم اولیه ذخیره سازی بر رشد جلبک های قرمز Gracilariopsispersica و Gracilariacorticata بعنوان پتانسیل آبزی پروری دریایی در خلیج فارس

دوره 12، شماره 1، بهار 1392، صفحه 80-90

اسماعیل کرمی؛ میرمسعود سجادی؛ محمد امین سلطانی پور؛ عبدالرسول دریایی