نویسنده = سیف آبادی، جعفر
تعداد مقالات: 2
1. پراکنش فصلی فیتوپلانکتون های غالب در خزر جنوبی (سواحل مازندران) و ارتباط آن با عوامل محیطی

دوره 16، شماره 1، بهار 1396، صفحه 87-101

نعمت محمودی؛ محمدرضا احمدی؛ منوچهر بابانژاد؛ جعفر سیف آبادی


2. پراکنش، فراوانی و زیتوده Ampelisca sp.در ناحیه فلات قاره سواحل ایرانی دریای عمان

دوره 12، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 30-40

حسین خیامی؛ جعفر سیف آبادی؛ حمید رضایی مارنانی؛ مهرشاد طاهری؛ راحله بگ زاده باغان