نویسنده = زراسوندی، علیرضا
1. زمین شیمی پزشکی عناصر اصلی پهنه کارون-اروند: پیامدهای احتمالی بر زیست بوم خلیج فارس

دوره 14، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 67-84

مجید حیدری؛ علیرضا زراسوندی؛ هوشنگ پورکاسب؛ ایمان قنواتی