نویسنده = دلبری، ابولفضل
تعداد مقالات: 1
1. تولید نرم افزار تخمین ارتفاع آبخور جسم در خلیج فارس

دوره 16، شماره 1، بهار 1396، صفحه 135-143

مسعود صدری نسب؛ ابولفضل دلبری؛ امیر اشتری لرکی