نویسنده = اسدی، طیبه
1. تاثیر عصاره زنجبیل بر خون شناسی و پارامترهای سرم شناسی و میزان رشد در ماهی بنی (Barbus sharpeyi)

دوره 15، شماره 1، بهار 1395، صفحه 100-110

طیبه اسدی؛ نسیم زنگویی؛ سید محمد موسوی؛ وحید یاوری