نویسنده = امامقلی زاده، صمد
تعداد مقالات: 1
1. پیش‎بینی توزیع غلظت رسوبات معلق با استفاده از مدل شبکهعصبی مصنوعی

دوره 17، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 27-35

حسین بهرامی؛ صمد امامقلی زاده