نویسنده = بختیاری، نرجس
1. بررسی محتویات روده میگوی پاسفید (Litopenaeus vannamei)در طی یک دوره پرورش در استخرهای خاکی دلوار بوشهر

دوره 13، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 71-80

امیدوار فرهادیان؛ نرجس بختیاری؛ نصرالله محبوبی صوفیانی؛ مهدی محمدی