نویسنده = آق، ناصر
1. معرفی پروتکل استاندارد غنی‌سازی ناپلی Artemia urmiana با روغن کلزا

دوره 13، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 61-70

سروه قادرپور؛ ناصر آق؛ فرزانه نوری؛ اسلام احمدیان


4. بررسی تاثیر شوری های مختلف بر تراکم و ترکیب جمعیتی آرتمیای بکرزا در شرایط آزمایشگاهی

دوره 11، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 1-7

ابراهیم علیزاده دوغیکلایی؛ محمد نوری؛ ناصر آق