نویسنده = صفاهیه، علیرضا
1. بررسی ضایعات بافتی موجود در مغز ماهی هامور معمولی پرورشی بندر امام خمینی

دوره 15، شماره 1، بهار 1395، صفحه 8-16

شراره سواری؛ علیرضا صفاهیه؛ بیتا ارچنگی؛ احمد سواری؛ رحیم عبدی