نویسنده = رستگار، سارا
تعداد مقالات: 3
2. اثر نفتالین بر اختلالات آندوکرینی مراحل پیش زرده سازی و زرده سازی ماهی ماده مید Liza klunzingeri

دوره 11، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 52-62

عبدالعلی موحدی نیا؛ زهرا یاراحمدی؛ سارا رستگار