نویسنده = شفیع زاده، اسماعیل
1. بررسی تاثیر وزنه های رها بر حرکات رول کشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1394

عطاء اله قره چاهی؛ اسماعیل شفیع زاده