نویسنده = بلوکی، مهدی
تعداد مقالات: 2
1. توﺳﻌﻪ زﯾﺴﺖ ﺑﻮمﻫﺎی ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش زﯾﺴﺖﺳﺎزهﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ (بیوراک) جهت کاشت مرجان در خلیج چابهار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 شهریور 1397

محمود سینایی؛ مهدی بلوکی


2. بررسی شاخص میتوزی در آبسنگهای مرجانی خلیج نای بند

دوره 12، شماره 1، بهار 1392، صفحه 106-113

مهدی بلوکی؛ سید محمدباقر نبوی؛ احمد سواری؛ احسان توسل پور؛ منیر حقیقت