نویسنده = دانه کار، افشین
1. بررسی پاسخ های رفتاری بچه لاک پشت های عقابی در مواجهه با اختلالات نور مصنوعی در سواحل جزیره کیش

دوره 14، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 57-64

انسیه نیکوبذل راد؛ افشین دانه کار؛ غزاله خوشرو