نویسنده = شکوری، آرش
1. بررسی پراکنش و تنوع زیستی خرچنگ‌های بستر نرم منطقه بین جزر و مدی خلیج چابهار

دوره 14، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 1-13

آرش شکوری؛ عبدالصمد دهقان؛ مریم یزدانی فشتمی