نویسنده = دادالهی سهراب، علی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی عمق اپتیکی حاصل از تصاویر ماهواره MODIS در خلیج فارس

دوره 14، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 75-83

آرزو سلیمانی؛ حسین محمدعسگری؛ علی دادالهی سهراب؛ هیوا علمی زاده؛ سید حسین خزاعی


2. بررسی اثرات پساب صنایع پتروشیمی بر کیفیت آب خورموسی

دوره 13، شماره 1، بهار 1393، صفحه 71-80

هدی موری بازفتی؛ علی داداللهی سهراب؛ بابک دوست شناس؛ علیرضا صفاهیه؛ احمد سواری