نویسنده = دوست شناس، بابک
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی سلامت اکولوژیک نواحی ساحلی و خوریات خوزستان با استفاده از شاخص BOPA و BOPA-m

دوره 13، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 1-10

شفا حویزاوی؛ احمد سواری؛ سیمین دهقان مدیسه؛ بابک دوست شناس؛ علیرضا صفاهیه؛ حسین پاشازانوسی؛ نرجس اخوت


2. بررسی اثرات پساب صنایع پتروشیمی بر کیفیت آب خورموسی

دوره 13، شماره 1، بهار 1393، صفحه 71-80

هدی موری بازفتی؛ علی داداللهی سهراب؛ بابک دوست شناس؛ علیرضا صفاهیه؛ احمد سواری