نویسنده = سواری، احمد
تعداد مقالات: 5
1. بررسی کارایی میکروجلبک Tetraselmis sp در حذف هیدروکربن های حلقوی کرایزن و بنزوآلفاپایرن از پساب پتروشیمی بندر امام خمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آبان 1395

خدیجه نعمتی؛ احمد سواری؛ علیرضا صفاهیه؛ کمال غانمی


2. بررسی اثرات پساب صنایع پتروشیمی بر کیفیت آب خورموسی

دوره 13، شماره 1، بهار 1393، صفحه 71-80

هدی موری بازفتی؛ علی داداللهی سهراب؛ بابک دوست شناس؛ علیرضا صفاهیه؛ احمد سواری


3. استفاده از محتوای کلروفیل جلبکهایUlva intestinalis وSargassum angustifolium به عنوان شاخص زیستی آلودگی فلزی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 55-66

مصطفی اله وردی؛ علی دادالهی سهراب؛ علیرضا صفاهیه؛ احمد سواری


4. تجمع زیستی فلزات سنگین جیوه، کادمیوم، سرب و مس در دو کفه ای Crassostrea gigas در منطقه بندر امام خمینی (ره)

دوره 10، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 23-32

علی عظیمی؛ علیرضا صفاهیه؛ علی دادالهی سهراب؛ حسین ذوالقرنین؛ احمد سواری


5. پراکنش و تراکم بچه ماهیان آبهای ساحلی خوزستان

دوره 10، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 69-78

احمد شادی؛ احمد سواری؛ پریتا کوچنین؛ سیمین دهقان مدیسه؛ یاسمن گندمی