نویسنده = اشتری لرکی، امیر
تعداد مقالات: 2
1. تولید نرم افزار تخمین ارتفاع آبخور جسم در خلیج فارس

دوره 16، شماره 1، بهار 1396، صفحه 135-143

10.22113/jmst.2017.54840

مسعود صدری نسب؛ ابولفضل دلبری؛ امیر اشتری لرکی


2. برآورد انرژی الکتریکی حاصل از جزرومد در خور دورق

دوره 12، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 16-24

امیر اشتری لرکی؛ مسعود صدری نسب؛ ماتیاس تامچک؛ وحید چگینی؛ عامر کعبی