نویسنده = سلاطی، امیرپرویز
تعداد مقالات: 1
1. پاسخ های ساختاری کلیه ماهی صبیتی (Sparidentex hasta) در سازش با شوری های مختلف محیطی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 15-21

آسیه میرعالی؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ رحیم عبدی؛ امیرپرویز سلاطی