نویسنده = پاشا زانوسی، حسین
تعداد مقالات: 5
1. تعیین سطح ناپاکی رسوبات ساحلی استان بوشهر نسبت به فلزات سنگین (Cu, Pb, Ni, Cd)

دوره 11، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 84-90

سمیه حبیبی؛ علیرضا صفاهیه؛ حسین پاشا زانوسی


2. استفاده از شاخص AMBI به منظور ارزیابی کیفیت زیست محیطی رسوبات ساحلی خوزستان

دوره 11، شماره 1، بهار 1391، صفحه 1-15

شفاء حویزاوی؛ احمد سواری؛ سیمین دهقان مدیسه؛ بابک دوست شناس؛ حسین پاشا زانوسی


3. تاثیر سطوح مختلف پروتئین و انرژی جیره بر شاخص های رشد و ترکیبات بدن بچه ماهی شانک (Acanthopagrus latus)

دوره 10، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 22-33

محمدرضا صحرائیان؛ وحید یاوری؛ جاسم غفله مرمضی؛ ابراهیم رجب زاده؛ حسین پاشا زانوسی


4. مدل سازی عددی پخش آلودگی در خلیج نایبند

دوره 10، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 78-87

پوران خدری؛ مسعود صدری نسب؛ وحید چگینی؛ حسین پاشا زانوسی


5. بررسی امکان تعیین جنسیت و مراحل رشد گنادی ماهیان خاویاری با استفاده از شاخصهای خونی و مورفومتریک

دوره 10، شماره 1، بهار 1390، صفحه 44-52

علی اکبر هدایتی؛ وحید یاوری؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ حسین پاشا زانوسی