نویسنده = اکبر زاده، آرش
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه ویژگی های ریخت شناسی و برخی خصوصیات زیست شناختی قزل آلای خال قرمزSalmo trutta fario رودخانه های چسلی و خرما در استان گیلان

دوره 10، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 34-46

آرش اکبر زاده؛ حسین خارا؛ شعبانعلی نظامی؛ مسعود ستاری؛ سید عباس موسوی؛ سید ابوالفضل جوادی؛ مهران آذرخش؛ رضا شامخی؛ حسین طالشیان