نویسنده = حسین زاده صحافی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر جایگزینی آرد ماهی با آرد سویا در جیره غذایی ماهی پاکوی قرمز (Piaractus brachypomus) بر روی عملکرد رشد و مورفولوژی روده

دوره 10، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 47-55

مجید ساعدی؛ مسعود سجادی؛ حسین حسین زاده صحافی؛ حسین عمادی