نویسنده = خدری، پوران
تعداد مقالات: 1
1. مدل سازی عددی پخش آلودگی در خلیج نایبند

دوره 10، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 78-87

پوران خدری؛ مسعود صدری نسب؛ وحید چگینی؛ حسین پاشا زانوسی