نویسنده = حافظیه، محمود
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر سطوح مختلف پروتئین و انرژی جیره بر شاخص های رشد، کارایی غذایی، بازماندگی و ترکیب شیمیایی بدن ماهی صبیتی Sparidentex hasta جوان

دوره 16، شماره 1، بهار 1396، صفحه 1-15

جاسم غفله مرمضی؛ مجتبی ذبایح نجف آبادی؛ اسمعیل پقه؛ محمود حافظیه