نویسنده = اقتصادی، شهیر
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه عوامل تاثیرگذار بر نوسانات تراز آب خزر جنوبی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 4-13

شهیر اقتصادی؛ رفیعه زاهدی