نویسنده = خانجانی، محمد حسین
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر دما و فتوپریود بر رشد جمعیت و هم آوری آنتن منشعب آب شیرین Straus, 1820)) Moina macrocopa

دوره 10، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 48-56

امیدوار فرهادیان؛ محمد حسین خانجانی