دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-100 
2. تاثیر آنزیم ترنس گلوتامیناز میکروبی بر خواص ژل حاصل از گوشت چرخ شده ی میگوی خنجری (Parapenaeopsis stylifera)

صفحه 11-20

10.22113/jmst.2014.6232

سید مهدی حسینی؛ بهاره شعبانپور؛ سید علی جعفرپور؛ علی شعبانی؛ سید یوسف پیغمبری


7. بررسی اثرات پساب صنایع پتروشیمی بر کیفیت آب خورموسی

صفحه 71-80

10.22113/jmst.2014.6778

هدی موری بازفتی؛ علی داداللهی سهراب؛ بابک دوست شناس؛ علیرضا صفاهیه؛ احمد سواری