دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-140 
1. بررسی ساختار ژنتیکی ماهی شوورت Sillago sp. در سواحل هرمزگان با بکارگیری نشانگر ریزماهواره

صفحه 1-10

10.22113/jmst.2014.7812

احمد شادی؛ حسین ذوالقرنین؛ محمدعلی سالاری علی آبادی؛ محمد باقر نبوی؛ محمدتقی رونق


2. اثرات دما و زمان قوام یافتگی بر خواص ژل حاصل از گوشت چرخ شده میگوی خنجری (Parapenaeopsis stylifera)

صفحه 21-30

10.22113/jmst.2014.7814

سید مهدی حسینی؛ بهاره شعبانپور؛ سید علی جعفرپور؛ علی شعبانی؛ سید یوسف پیغمبری


4. مقایسه تنوع و تراکم سخت پوستان کفزی(Ostracoda) در سواحل بحرکان(خلیج فارس) در فصول زمستان و تابستان

صفحه 41-50

10.22113/jmst.2014.7816

معصومه داراب پور دزدارانی؛ سید محمد باقر نبوی؛ بابک دوست شناس؛ علیرضا صفاهیه؛ احمد سواری


6. پویایی جمعیت ماهی زمین کن دم نواری(Platycephalus indicus) در آبهای ساحلی بندرعباس

صفحه 61-70

10.22113/jmst.2014.7712

داریوش محمدی کیا؛ احسان کامرانی؛ محمدرضا طاهری زاده؛ ایمان قنواتی


7. بررسی انرژی امواج در بندر امیرآباد دریای خزر با استفاده از نتایج مدل SWAN

صفحه 71-80

10.22113/jmst.2014.7818

احمد دردی زاده بصیرآباد؛ وحید چگینی؛ مهدی محمد مهدیزاده؛ بهاره کامران زاد