دوره و شماره: دوره 13، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 1-140 
1. بررسی ساختار ژنتیکی ماهی شوورت Sillago sp. در سواحل هرمزگان با بکارگیری نشانگر ریزماهواره

صفحه 1-10

احمد شادی؛ حسین ذوالقرنین؛ محمدعلی سالاری علی آبادی؛ محمد باقر نبوی؛ محمدتقی رونق


2. اثرات دما و زمان قوام یافتگی بر خواص ژل حاصل از گوشت چرخ شده میگوی خنجری (Parapenaeopsis stylifera)

صفحه 21-30

سید مهدی حسینی؛ بهاره شعبانپور؛ سید علی جعفرپور؛ علی شعبانی؛ سید یوسف پیغمبری


3. توزیع سطحی و عمقی فلزات سنگین در رسوبات ساحلی و دریایی بخش ایرانی خلیج گواتر

صفحه 31-40

محمدجواد نعمت الهی؛ فرید مر؛ بهنام کشاورزی؛ محمد علی حمزه


4. مقایسه تنوع و تراکم سخت پوستان کفزی(Ostracoda) در سواحل بحرکان(خلیج فارس) در فصول زمستان و تابستان

صفحه 41-50

معصومه داراب پور دزدارانی؛ سید محمد باقر نبوی؛ بابک دوست شناس؛ علیرضا صفاهیه؛ احمد سواری


5. مدل ارزیابی سوانح دریایی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتب دلفی فازی

صفحه 51-61

علی مرادی؛ اکبر اعتباریان؛ علیرضا شیروانی؛ ایرج سلطانی


6. پویایی جمعیت ماهی زمین کن دم نواری(Platycephalus indicus) در آبهای ساحلی بندرعباس

صفحه 61-70

داریوش محمدی کیا؛ احسان کامرانی؛ محمدرضا طاهری زاده؛ ایمان قنواتی


7. بررسی انرژی امواج در بندر امیرآباد دریای خزر با استفاده از نتایج مدل SWAN

صفحه 71-80

احمد دردی زاده بصیرآباد؛ وحید چگینی؛ مهدی محمد مهدیزاده؛ بهاره کامران زاد